CONTROL DE QUALITAT EN OBRES


GCQ disposa dels mitjans humans i materials necessaris per a realitzar el control de qualitat durant la construcció de tot tipus d´obres.


preobetas       equipo probetero


Aquesta activitat de control comprèn tant la presa de mostres, per fer assaigs en laboratori, com la realització d´assaigs in situ, així com la presència permanent en obra d´inspectors encarregats del control de qualitat.


obra       prensa